ÁSZF

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

I. Bevezető rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a AlCuProduct Kft (székhelye: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 5., adószáma: 23699254-2-11) – a továbbiakban Szállító – értékesítéseit és termékszállításait szabályozzák, és a felek között létrejövő valamennyi egyedi szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Megrendelő ellentétes, eltérő és/vagy egyéb kikötései kizárólag a Szállító esetenkénti írásbeli elfogadó nyilatkozatával érvényesek. Jelen ÁSZF alkalmazása során „Megrendelő” alatt az egyes szállítási szerződésekben
szereplő megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes, vagy jogi személy), ill. „Termék” alatt az egyes szállítási szerződésekben értékesített terméket kell érteni.
2. A jelen ÁSZF keretében a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő részére a szerződés időtartama alatt a Szállító által importált és Magyarországon forgalmazott színesfém és acélfélgyártmányok és egyéb termékeket /a továbbiakban együttesen: Termék/ a Szállító ajánlata és Megrendelő által esetenként adott megrendelés, ill. az ajánlattól eltérő megrendelés esetén a Szállító visszaigazolása alapján közöttük létrejött egyedi szerződésben foglalt feltételekkel a Megrendelő részére leszállítja.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerint létrejött egyedi szerződésben felsorolt és részletezett Terméket átveszi, és a vételárát kifizeti.
3. Szerződő felek kötelesek a közöttük megkötésre kerülő szállítási szerződések teljesítése körében jóhiszeműen, a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően eljárni, és kölcsönösen együttműködni.

II. Ajánlatok és megrendelések (a szerződés létrejötte)
1. A Szállító által tett bármilyen ajánlat, ideértve a katalógusaiban és egyéb nyomtatványokban szereplő ajánlatot is, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig érvényes (ajánlati kötöttség).
2. A felek közötti érvényes szerződés a Megrendelő írásbeli (fax, e-mail) megrendelése, és a Szállító írásbeli (fax, e-mail) visszaigazolása, vagy a Szállító eltérő tartalmú írásbeli (fax, e-mail) visszaigazolásának Megrendelő általi írásbeli (fax, e-mail) elfogadása útján jön létre. A Szállító jogosult arra is, hogy külön visszaigazolás nélkül az ajánlattal egyező megrendelésben foglaltak szerint a Termék leszállításával teljesítsen. A megrendelésnek megfelelően leszállított Termék nem szállítható vissza. Az ajánlat
Megrendelő általi bármely formában történő elfogadása egyben a jelen ÁSZF elfogadását is jelenti.
3. A Megrendelő a megrendelése Szállító általi visszaigazolását követően nem jogosult a megrendelése sztornírozására, ill. az egyedi szerződéstől való elállásra, kivéve, ha a felek az egyedi szerződésben másként állapodnak meg, azzal, hogy a felek ilyen irányú megállapodása esetén is a Megrendelő 10% kötbért köteles fizetni Szállítónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő Termék ellenértéke.

III. Szállítási határidő
1. A Szállító a Terméket az egyedi megállapodásokban meghatározott határidőben vállalja leszállítani a saját, ill. külföldi Szállító raktárkészlete függvényében.
2. A szállítási határidő csak tájékoztató jellegű, nem kötelező érvényű. Ennek megfelelően a Szállító a külföldi eladó szállításának időpontjától, ill. a raktárkészlettől függően a megjelölt határidőn túli szállítás esetén is szerződésszerűen teljesít, így a késedelem nem jogosítja fel a Megrendelőt a szerződéstől való elállásra, vagy esetleges kötbér, és/vagy kárigény benyújtására.
3. A Szállító rész- és előszállításra jogosult.
4. A felek ellenkező megállapodásának hiányában a szállítás módját és útvonalát a Szállító jogosult meghatározni. Amennyiben az egyedi szerződés alapján a Megrendelő jogosult a szállításra vonatkozó instrukciókat adni, azt szabályszerűen és oly módon, illetve olyan határidőben kell megtennie, hogy Szállító szállítási kötelezettségét teljesíthesse.
5. A Szállító a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább 3 munkanappal a teljesítés megkezdése előtt értesíti (készre jelentés). A Szállító készre jelentése alapján a Megrendelő köteles a Terméket átvenni, illetve ha a teljesítés helye nem a Megrendelő telephelye, úgy átvételére a teljesítés helyén a Szállító készre jelentésében jelzett napon megjelenni, a Terméket átvenni, illetve minden esetben a Termék
átvételét követően a vételárat megfizetni. Amennyiben a Megrendelő a Termék leszállítását postai úton, vagy futárszolgálattal kéri, úgy a feladás a Megrendelő kockázatára történik.
6. Amennyiben a Megrendelő átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szállítónak jogában áll – választása szerint – a határidőben át nem vett Termék ellenértékét a határidő lejártát követő nappal a Megrendelő felé kiszámlázni és a Terméket– raktározási díj felszámítása mellett – felelős őrzésbe venni, vagy póthatáridő megjelölése nélkül a szerződéstől elállni és a Terméket más Megrendelő részére értékesíteni. A Megrendelő köteles a Szállítónak az átvétel elmulasztásával okozott igazolt károkat megtéríteni.
7. A 6. pontban leírt kártérítési kötelezettség akkor is érvényes, ha Megrendelő adott időszakon belül jogosult a Felek megállapodásában szereplő Termék lehívására és lehívási kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget.

IV. Teljesítés helye és ideje, és kárveszély átszállása
1. A teljesítés ideje az a nap, melyen a Terméket a Megrendelő a teljesítés helyén igazoltan átvette.
2. A tejesítés helye: a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződésben meghatározott hely
3. A leszállított Termék szállítólevéllel kerül átadásra, melyen az átvételt a Megrendelő köteles aláírásával, cégbélyegzőjével igazolni.
4. A teljesítés helyéig a kárveszély a Szállítót, míg azt követően a Megrendelőt terheli.

V. Szállítási feltételek
1. Amennyiben a szállítás a szerződésben kikötött paritás alapján nem díjtalanul történik, úgy ennek költsége a felek között létrejött szerződésben meghatározott összeg, melyet a Megrendelő köteles a Szállító részére annak számlája alapján megfizetni.
2. A Szállító a Terméket biztonságos, szállításra alkalmas csomagolásban, az előírt dokumentumokkal (ADR, RID, stb.) együtt adja át Megrendelőnek, vagy a dokumentumokat utólag juttatja el a Megrendelő részére.

VI. Vételár, fizetési feltételek
1. A megrendelt Termék vételára a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződésben meghatározott vételár. A vételárat a szállítási napon érvényes általános forgalmi adó terheli.
2. A Megrendelő részére biztosított esetleges engedmények, az általános forgalmi adót nem tartalmazó eladási árból kerülnek levonásra.
3. Az árak meghatározása – a felek eltérő megállapodása hiányában – „ex works” a Szállító tatabányai raktáráról csomagolva magyar forintban vagy devizában történik. Amennyiben devizában meghatározott ár esetén a Megrendelő a számlát magyar forintban kéri, az áru ellenértékének
számlázása a deviza ár alapul vételével, a termék beérkezése időpontjában érvényes MNB deviza középárfolyam figyelembe vételével történik a felek ettől eltérő egyedi megállapodása hiányában.
4. Amennyiben a vételár a szállítási díjat, biztosítási díjat, vámot stb. is tartalmaz, azok Szállítót érintő emelkedései esetén Szállító jogosult az árat egyoldalú írásos nyilatkozatával megemelni, amennyiben a külföldi szállító, ill. a szolgáltató az ajánlatban megadott árhoz képest a Termék árát a Megrendelő megrendelését követően 5 %-ot meghaladó mértékben megemeli. A Szállító az árváltozásról haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni. A Megrendelő az áremelési javaslat kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül írásban (telefaxon, vagy e-mailen) keresztül köteles nyilatkozni, hogy az ármódosítást elfogadja-e. Amennyiben Megrendelő
nyilatkozattételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a módosított árat a felek részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendelőnek a határidőben tett nemleges nyilatkozatával egyidejűleg jogában áll – ha a megemelt árral nem ért egyet – a szerződéstől elállni.
5. A Termék vételárának megfizetése a Szállító számlája alapján készpénzben vagy a Szállító bankszámlájára utalással történik, az egyedi szerződésben megadott feltételek szerint. A Szállító köteles a számlát legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül kiállítani, és a számlához a Megrendelő részéről átvevő személy aláírásával ellátott, az átvételt bizonyító dokumentációt (szállítólevél) csatolni, kivéve a jelen Feltételek III. fejezet 6. pontjában foglalt esetet.
A fizetési határidő az a nap, amikor a számla ellenértékének a Szállító bankszámláján meg kell jelennie.
6. A Szállító a Megrendelőtől a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását követelheti, amennyiben:
– a Megrendelőnek a Szállítóval szemben kiegyenlítetlen tartozása van;
– egy éven belül előfordult, hogy Megrendelő esedékes tartozását pénzügyi fedezet hiányában nem tudta kiegyenlíteni;
– a Megrendelővel szemben csőd-, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.
Ilyen esetben a Megrendelő és a Szállító a fizetési biztosítékokról külön megállapodásban rendelkeznek, mely megállapodás megkötése a felek közötti Szállítási szerződés érvényességének feltétele.
Fizetési késedelem esetén Szállító a Ptk. 301/A. § (2) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamatot számol fel.
7. A fizetési tételek visszatartása a Szállító által el nem ismert ellenigényekre való hivatkozással nem megengedett.
8. Megrendelő köteles megtéríteni a Szállító minden igazolt költségét (ügyvédi munkadíj stb.), mely igényérvényesítésével kapcsolatban merült fel.
9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult póthatáridő nélkül a Szerződéstől írásban elállni és a termék-kiadásokat leállítani, amíg Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló ki nem egyenlített tartozásait és azok járulékait annak járulékaival (kamat, késedelmi kamat, stb.) meg nem fizeti.
Szállító jogos elállása esetén Megrendelő semmilyen kártérítésre nem jogosult.
10. Amennyiben a Megrendelő fizetés-, vagy hitelképességét tekintve a Szerződés megkötését követően merül fel indokolt kétség, úgy a Szállító valamennyi követelése esedékessé válik, vagy ha a Megrendelő az erre vonatkozó felszólítás ellenére sem hajlandó a szállítást megelőzően fizetni, illetve nem nyújt kellő biztosítékot, úgy a Szállító – amennyiben még ő maga sem teljesített, – jogosult elállni a szerződéstől, a Terméket más részére értékesíteni, és igazolt kárának megtérítését követelni a Megrendelőtől.
11. A fizetés csak azt követően tekinthető teljesítettnek, amikor az összeg a Szállító egyedi szerződésben megjelölt bankszámláján jóváírásra került. A Szállító fenntartja a jogot, hogy a fizetéseket a legrégebben esedékes számlatételek, és azokkal kapcsolatos késedelmi kamatok kiegyenlítésére használja fel.
12. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen fizet, úgy Szállító jogosult arra, hogy az átutalt összeget először a költségekbe, majd a kamatokba, és végül a főkövetelésbe számítsa be.

VII. Tulajdonjog fenntartása
1. A Szállító a Termékre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a Termék teljes vételárát ki nem egyenlíti, valamint a szerződésből illetőleg annak megszegéséből eredő összes kötelezettségét nem teljesítette.
2. A Szállítónak jogában áll a tulajdonjog-fenntartással átadott Terméket póthatáridő tűzése nélkül
visszakövetelni a Megrendelőtől, amennyiben a Szállítóval szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik.
3. A Megrendelő a teljes vételár kiegyenlítéséig nem jogosult az átvett Termék elzálogosítására, vagy más jellegű terhelésére.
4. Amennyiben a Terméket Megrendelő a visszakövetelést megelőzően már feldolgozta, úgy az új Termék közös tulajdonnak minősül, melyben Szállító tulajdoni hányada megfelel az általa szállított Termék mennyiségének arányával. Megrendelő köteles az új Termék értékesítéséből származó követeléseit és ezek biztosítékait Szállítóra engedményezni a közös tulajdont képező új Termék tulajdoni hányadainak arányában.

VIII. A Termék minőségi és mennyiségi átvétele, minőség tanúsítása
1. A Megrendelő minden mennyiségi eltérést az átvételkor, de legfeljebb a Termék átvételétől számított három (3) munkanapon belül, a minőségi eltérést pedig a Termék átvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül, e-mail-en, telefaxon vagy ajánlott levélben köteles a Szállítónak jelezni. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Szállítót nem terheli felelősség. Nem minősül a Szállító hibás teljesítésének a Termék mennyiségének a szerződésben meghatározott mennyiségtől való, ± 10 %-ot meg nem haladó mennyiségi eltérése. A számlázás alapját a szállítólevélen megjelölt súlyadat képezi, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg.
2. Amennyiben a Termék fuvarozó útján kerül leszállításra, hiány, vagy sérülés esetén a Megrendelő köteles a megfelelő dokumentumokat (szállítólevélen a hiba jelzése, közös kárfelvételi jegyzőkönyv, stb.) biztosítani, annak érdekében, hogy a kár a fuvarozóval szemben érvényesíthető legyen.
3. A reklamáció rendezése céljából, ha szükséges a felek mindkét fél részvételével helyszíni szemlét tartanak, az erről készült jegyzőkönyvet a jelenlévő felek képviselői aláírással hitelesítik. Vita esetén a felek a megfelelő szakértelemmel rendelkező igazságügyi szakértő szakvéleményét fogadják el irányadónak. A szakértő díját az a fél viseli, akinek terhére szól a szakvélemény.
4. Minőségi reklamáció esetén a kifogásolt Termék – a Szállító által igényelt mintát kivéve – csak a Szállító előzetes írásbeli jóváhagyásával küldhető vissza. A Termék jogosulatlan visszaküldése esetén a Szállító nem köteles visszafizetni a vételárat. A Szállítóhoz visszaküldött Termék szállítási költsége elfogadott alapos reklamáció esetén a Szállítót, egyébként a Megrendelőt terheli.
5. A Megrendelő az általa minőségileg kifogásolt Terméket nem jogosult felhasználni, a felhasználásból eredő károkért Szállító felelősséget nem vállal.
6. A visszaküldött Termék átvétele, és/vagy a kifogásolt hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Megrendelő igényének Szállító általi elismerését.
7. A Szállító a termék minőségét az érvényes szabványoknak megfelelően tanúsítja. A minőség ezt meghaladó tanúsítása a Megrendelő ilyen irányú kérése esetén kizárólag a Megrendelő költségére történhet.

IX. Szavatosság, felelősség
1. A Szállító által forgalmazott Termék minőségéért a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, vagy a gyártó által meghatározott ideig (figyelemmel az egyes anyagok sajátosságaira) szavatosságot vállal, azaz szavatolja, hogy a Termék az átadása idején a felek között létrejött szerződésben kikötött specifikációnak, ill. szabványnak megfelel. A Szállítót a specifikáció, ill. szabvány előírásait meghaladó
minőségért (karcmentesség, stb.) szavatossági felelősség kizárólag az esetben terheli, amennyiben a Megrendelő megrendelésében foglalt ilyen irányú igényét a Szállító írásban visszaigazolta.
Erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában továbbá a Szállító nem szavatolja, hogy a Termék alkalmas bármely, a Megrendelő által elérni kívánt speciális célra.
2. A szavatosság nem vonatkozik a Termék olyan hibáira, hiányosságaira, melyek az átvételt követően keletkeztek, illetve amelyeket Megrendelő a VIII. pontban szabályozott határidőn belül szabályszerűen bejelenteni elmulasztott.
3. A szabályszerűen érvényesített és jogos kifogás esetén a Szállító – választása szerint – árengedményt nyújt, vagy kicseréli a Terméket. Egyéb, bármilyen jellegű – különösképpen a közvetlen kár, vagy kárkövetkezmény megtérítésére vonatkozó – igény a Szállítóval szemben – a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárt.
A Szállító jogilag nem kizárható helytállásának mértéke – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az érintett Termék vételárának értékére korlátozódik.
4. A jelen Fejezetben meghatározott szavatosság kizárólag a Megrendelő irányában érvényes, és nem vonatkozik a Megrendelő vevőire, vagy termékeinek felhasználójára, és helyettesít minden más – akár törvényben foglalt, akár harmadik személy által vállalt, akár kereskedelmi szokásra alapított – jótállást, vagy szavatosságot. A Megrendelőt a Termékre vonatkozó kifogás benyújtása nem jogosítja fel a kifogásolt Termék vételárának visszatartására.
5. Az olyan Termék tekintetében, amelyek a Felek megállapodásának megfelelően a standard minőség alatti, II. osztályú, vagy értékcsökkentett minőségi szintűek, mivel a Szállító az ár megállapításánál a csökkent minőséget értékarányosan figyelembe vette, a Megrendelő semmilyen minőségi igénnyel nem élhet.
6. A Termék felhasználása és/vagy újraértékesítése esetén a vonatkozó törvényi és hatósági előírások betartásáért kizárólag Megrendelő felel, Szállítót a szabályok megszegéséből eredő károkért semmilyen felelősség nem terheli.

X. Termékfelelősség
1. A Szállítót termékfelelősség a magyar termékfelelősségről szóló törvényben előírtak szerint terheli.

XI. Nyomon követhetőség
1. A Termék nyomon-követhetősége a vonatkozó műbizonylat Szállító általi rendelkezésre bocsátásával kizárólag a felek erre irányuló külön megállapodása alapján történhet.

XII. Vis major
1. Vis major események, melyek a Szállítót vagy bármely beszállítóját érintik, feljogosítják a Szállítót arra, hogy az akadályoztatás idejére, méltányos póthatáridő kitűzése mellett a teljesítést elhalassza, illetve amennyiben a szállítás nem lehetséges a szerződéstől részben vagy egészben elálljon. Vis major esetnek számít többek között a földrengés, villámcsapás, fagy, köd, vihar, áradások minden teljesítést nehezítő kihatása, háború, törvény- illetve hatósági beavatkozások, lefoglalás, üzemzavarok, sztrájk, nemzetközi fizetési korlátozások, alapanyag- energia kiesés, szabotázs, terrorcselekmények stb.

XIII. Részbeni érvénytelenség
1. Amennyiben a jelen feltételek meghatározásai érvénytelenné, kivitelezhetetlenné vagy értelmezhetetlenné válnak, úgy a többi feltétel érvényességét ez nem érinti. A hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételeket olyan hatályos és kivitelezhető meghatározásokkal kell helyettesíteni, amelyek az eredeti hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételekhez jogi vagy gazdasági szempontból a lehető
legközelebb állnak.

XIV. Incoterms
1. A Felek ellenkező rendelkezése hiányában az érintett szerződéses feltételek értelmezésénél az INCOTERMS 2010 ICC meghatározásai érvényesek.

XV. Vitás kérdések rendezése
1. A jelen ÁSZF a magyar jog alapján készült. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
2. A Felek a szerződésből eredően közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezséggel kísérlik meg rendezni a vita alapjául szolgáló tény, adat, körülmény felmerülésétől számított 30 napon belül. Amennyiben az írásbeli egyezség megkötésére a fenti időtartamon belül nem kerül sor, a Felek a vita rendezésére – a per tárgyától és a pertárgy értékétől függően – a Szállító székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

XVI. Környezetvédelem/munkahelyi egészség
1. Szállító elkötelezett a környezet védelme mellett. A Szállító telephelyére belépő személyek részére – biztonságuk érdekében – munkavédelmi tájékoztatót biztosít. A telephelyen a KRESZ szabályai érvényesek.

Tatabánya, 2011.
AlCuProduct Kft.

Top